Tърговски център "Енигма”
подкрепя обществено значими каузи като съсредоточава усилията си върху инициативи от първостепенно значение. Корпоративната социална отговорност е част от бизнес и управленската концепция на веригата търговски центрове. Тя обхваща политики спрямо околната среда, спрямо пазара и социалната среда, благотворителност и дейности, свързани с подпомагане развитието на културата и образованието на регионално и национално ниво.

С разрастването на нашата компания в различни градове на България, нараства и отговорността ни към обществото. Във всеки град, в който присъстваме ние се ангажира активно с подпомагане на социални програми или инициативи, допринасящи за по-добра градска среда и развитие на общността.

Разработвайки нашите нови проекти, се променяме непрекъснато, следвайки изискванията на пазара. Ние сме гъвкави и динамични.

Съдействаме на нашите партньорите и клиентите им 365 дни в годината.

Инвестираме в оборудване и технологии, както и в собствена информационна система с цел повишаване качеството на обслужване до европейско равнище.

Екипът ни създава и поддържа ефективни системи за оползотворяване на отпадъците от опаковки от търговските обекти чрез събиране, сортиране и рециклиране. Това улеснява нашите бизнес партньори и осигурява опазване на околната среда. Нашата комуникационна стратегия е комплекс от информационни и образователни дейности, приобщаващи българските граждани към тематиката и проблемите на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Системите включват следните елементи: контейнери за разделно събиране на отпадъци по видове материали, обезпечени със специализирана техника за отпадъци.

Във връзка с изпълнение енергийната стратегия на страната за повишаване на енергийната ефективност в сферата на производството и потреблението, нашата отговорност и социална ангажираност, ние спазваме:
- наредбите за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в  нашите сгради;
- норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
По този начин се намалява потреблението на енергия и разходите за енергоносители, намаляват се вредните емисии, изхвърляни в атмосферата, намаляват се разходите за ремонт и поддръжка, повишава се използваемостта на сградите, подобрява се чистотата на околната среда.

© 2010
Общи условия за ползване и политика за личните данни